Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005373
Spisová značka: 1OdK/127/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Peter Fujdiak, nar. 05.06.1979, bytom Kempelenova
3403/47, 010 15 Žilina, do 31.12.2011 podnikajúceho pod obchodným menom Peter Fujdiak, s miestom podnikania
Pod Vajánkom 250/3, 013 03 Varín, IČO: 37 599 879, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, IČO: 42 054 915, takto
rozhodol

Poukazuje  preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.

Upravuje  učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 08.11.2017  a vedený pod položkou registra 844/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,  ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.

O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 19.1.2018
JUDr. Natália Tršková, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1