Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005362
Spisová značka: 25K/6/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu:  Róbert Ciglian, nar. 16.08.1977, Poronda 644/16, Zavar, správcom ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so
sídlom kancelárie: 258 Bučany 919 28, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
         Súd  z r u š u j e  konkurz na majetok úpadcu: Róbert Ciglian, nar. 16.08.1977, Poronda 644/16, Zavar, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.1.2018
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1