Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005361
Spisová značka: 25K/15/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:  A- P- Stav, s.r.o., IČO: 36 239 801,
Bratislavská 1741, Šamorín, správcom ktorého je:  I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom
kancelárie: Šoltésovej 2, Bratislava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd  p r i z n á v a správcovi, JUDr. Petrovi Kubikovi, so sídlom
kancelárie: Hlavná 48, Dunajská Streda, paušálnu odmenu vo výške 3 319,39 eura a daň z pridanej hodnoty vo výšk
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.1.2018
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1