Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005359
Spisová značka: 25K/4/2017
Okresný súd Trnava v
právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BOPAM, s.r.o., IČO: 47 663 120, Bulharská 2467/23, Trnava, o odmene a výdav
rozhodol
I. Súd  p r i z n á v a  predbežnému správcovi, Mgr. Danielovi Poturnayovi,
so sídlom kancelárie: Cukrovarská 225, Sládkovičovo, odmenu vo výške 282,05 eura.

II. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á  vyplatiť predbežnému správcovi
odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 282,05 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 32017, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením
tohto  uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.1.2018
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1