Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005358
Spisová značka: 25K/23/2017
             Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:  LEOPOLD s.r.o., IČO: 36 224 162, Javorová 17,
Piešťany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd  z a č í n a  konkurzné konanie proti dlžníkovi: LEOPOLD s.r.o., IČO:
36 224 162, Javorová 17, Piešťany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto  uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.1.2018
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1