Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005356
Spisová značka: 38OdK/49/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Jozef Fodor, nar. 26.10.1990, trvale bytom Št. Králika
431/23, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Komenského
49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
  Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Ing. Gabriela
Štrbáňová so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 525/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
      (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1