Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005354
Spisová značka: 38OdK/47/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Renata Štefanová, nar. 24.11.1979, trvale bytom
Prievidza, ktorého správcom je  Mgr. Peter Plško so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1780, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
  Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Peter Plško so
sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 514/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
   (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1