Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005353
Spisová značka: 38OdK/46/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Ľubomír Klimo, nar. 24.11.1988, trvale bytom
Dohňany, ktorého správcom je  JUDr. Darina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka
správcu S167, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
  Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi  JUDr. Darina
Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S167, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 511/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
     (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1