Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005349
Spisová značka: 38OdK/40/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Radoslav Fabuš, nar. 13.08.1977, trvale bytom Jána
Halašu 2631/22, 911 08 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
  Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi  JUDr. Bohuslav
Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
493/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1