Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005348
Spisová značka: 40OdK/164/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Viktória Schwarczová, rod.
Schwarczová, nar. 19.03.1969, trvale bytom Československej armády 1927/40-21, 972 51 Handlová, ktorého
správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559,
o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martinovi
Hurtišovi so sídlom kancelárie Matice slovenskej 17,
971 01 Prievidza, značka správcu S1559, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov
spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci
na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 479/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
        (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1