Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005347
Spisová značka: 38OdK/39/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na  Eva Potočeková, nar. 11.03.1958, trvale bytom Očkov
25, 916 22 Podolie., ktorého správcom je  JUDr. Otília Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom, značka správcu S41, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi  JUDr. Otília
Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S41, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
490/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
       (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1