Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005346
Spisová značka: 40OdK/172/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Pavol Müller, nar. 14.05.1972, trvale
bytom Milochov 261, 017 06 Považská Bystrica, ktorý k 31.12.2017 ukončil podnikateľskú činnosť pod obchodným
menom Pavol Müller - ALONEX s miestom podnikania Milochov 261, 017 06  Považská Bystrica, IČO 34 658 246,
ktorého správcom je SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36 868 671, značka správcu S1459, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol

  Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi SKKS, k. s. so
sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka
správcu S1459, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho
súdu pod položkou reg. D14 458/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
        (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1