Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005345
Spisová značka: 40OdK/190/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Jaromír Herák, nar. 16.10.1967, trvale
bytom Trenčianska 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o vyplatenie preddavku na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
  Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Petrovi
Frajtovi so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej
pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 549/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
        (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 18.1.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1