Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005344
Spisová značka: 22OdK/235/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Róbert Rybiansky, nar. 6.3.1982, trvale bytom Mostná
1942/27, 972 51 Handlová, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01
Trenčín, značka správcu S106, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila JUDr. Danica Birošová so
sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a
náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti  vo výške 500,- eur, a to z preddavku
zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 652/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
        (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 18.1.2018
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1