Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005340
Spisová značka: 2K/26/2017

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy
1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LUXURY I.D. s.r.o., so
sídlom kancelárie Szentiványho 4078/78, 059 85 Štrba, IČO: 44 706 804, takto
rozhodol


Vyzýva  dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á   dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu  predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a   dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).

Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:

Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“):  (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí
uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh
iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku
dlžníka, alebo
b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a
spôsobí ním značnú škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.

Podľa § 240 TZ:
(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu
veľkého rozsahu.

Podľa § 242 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.

Podľa § 243 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.
Okresný súd Prešov dňa 19.1.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1