Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005339
Spisová značka: 2K/26/2017

P R E D V O L A N I E

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/26/2017
vo veci

navrhovateľa - veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320
155,

proti

dlžníkovi: LUXURY I.D. s.r.o., so sídlom Szentiványho 4078/78, 059 85 Štrba, IČO: 44 706 804,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu


n a r i a ď u j e   s a   pojednávanie na deň 13.3.2018 o 13:30  hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dverí:
18.

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko
pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na
osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany
možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania,
oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na
všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania. (§ 183 CSP).

Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať. ( § 184 ods. 2 CSP ).

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.


Okresný súd Prešov
V Prešove 19.01.2018          JUDr. Tomáš Novák                        s u d c aspisová značka: 2K/26/2017

U P O V E D O M E N I E


o určení termínu pojednávania vo veci

navrhovateľa - veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320
155,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e    s a     pojednávanie na deň 13.3.2018 o 13.30 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:  LUXURY I.D.
s.r.o., so sídlom Szentiványho 4078/78, 059 85 Štrba, IČO: 44 706 804,

a to

veriteľ č. 1: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,

veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30807484,

veriteľ č. 3: Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná ulica č. 63, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 42499500,

veriteľ č. 4: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874,

veriteľ č. 5: Union poisťovňa, a. s., so sídlom kancelárie Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 36284831.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom s
Okresný súd Prešov dňa 19.1.2018
JUDr. Tomáš Novák,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1