Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005337
Spisová značka: 1K/26/2017

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TAMPEX Prešov, spol. s r.o., so sídlom Košická 32/A,
080 05 Prešov, IČO: 36 466 280 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EWRO, s.r.o., so sídlom
Bayerova 1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 486 957, takto
rozhodol

začína  konkurzné konanie voči dlžníkovi: EWRO, s.r.o., so sídlom Bayerova 1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 486 957.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie.  Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 19.1.2018
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1