Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005335
Spisová značka: 1OdK/227/2017

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Alexander Szöcs, nar. 16.04.1965,
trvale bytom Komenského 6199/9, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom
kancelárie Radničné nám. 33,       085 01 Bardejov, takto
rozhodol

u k l a d á   učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Jozefa
Jaroščáka ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 28.12.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 878/2017.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 18.1.2018
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1