Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005334
Spisová značka: 1OdK/229/2017

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Imrich Henkeľ, nar.: 18.08.1976, trvale
bytom 080 01 Prešov, správcom ktorého je          Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068
01 Medzilaborce, takto
rozhodol

u k l a d á   učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Ing. Marty
Prigancovej, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 29.12.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 881/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 18.1.2018
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1