Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005332
Spisová značka: 2OdK/229/2017

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Ugray, nar. 31.08.1955, bytom Žakovce 30, 059 73
Žakovce, správcom ktorého je: Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, takto
rozhodol

u k l a d á   učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Mgr. Ivan
Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
29.12.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 880/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.1.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1