Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005331
Spisová značka: 5OdK/24/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mikuláš Bartek, nar.: 08.12.1986, trvale bytom Mlynská
127/13, 082 67 Terňa, podnikajúci pod obchodným menom Mikuláš Bartek, s miestom podnikania Mlynská 127/13,
082 67 Terňa, IČO: 45 855 536 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Slovenská 40, 080 01
Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I. vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mikuláš Bartek, nar.: 08.12.1986,
trvale bytom Mlynská 127/13, 082 67 Terňa, podnikajúci pod obchodným menom Mikuláš Bartek, s miestom
podnikania Mlynská 127/13, 082 67 Terňa, IČO: 45 855 536,

II. ustanovuje správcu: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie
Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad,

III. vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú
pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u
správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len
„ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29
ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR,

IV. oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia,

V. začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),

VI. ukladá správcovi  povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne
informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko
alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle
článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
(prepracované znenie),

VII.  u k l a d á  správcovi  do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy
v lehote 15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu
konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkur
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).

Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).

Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 19.1.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1