Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005330
Spisová značka: 27OdK/134/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Igor Slávik, nar. 27.02.1979, bytom
Komárno, Rozmarínová č. 3217/12, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie: Nitra,
Štefánikova trieda č. 9, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej
pomoci, takto
rozhodol


I/ P o u k a z u j e  správcovi: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova trieda č. 9, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).

II/ U p r a v u j e  učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK15 0900 0000 0051 3980 1104,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom
päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a
zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 585/2017.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ
domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku).
  Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
  V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so
zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.1.2018
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1