Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005328
Spisová značka: 32K/9/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu : Juraj Mókher, nar. 13.2.1982,
bytom Veľké Ludince 601, 935 65 Veľké Ludince, ktorého správcom je JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,  o odvolaní správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno , z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2018
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1