Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005326
Spisová značka: 32OdK/108/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Zlatica Kováčová, nar. 1.4.1947,
bytom Plášťovce 448, 935 82 Plášťovce, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6,
P. O. BOX 47B, 949 01 Nitra, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom
právnej pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e  správcovi: Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, P. O. BOX 47B, 949 01 Nitra
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,- eur ( slovom
päťsto eur ).

II/ U p r a v u j e  učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu v tvare IBAN: SK70 7500 0000 0040 0820 4559 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého
Centrom právnej pomoci, vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 610/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha ( § 243 Civilného sporového poriadku ).

Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti ( § 244
Civilného sporového poriadku ).

V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné ( § 245 Civilného sporového poriadku ).

Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú ( § 246 Civilného sporového poriadku ).

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2018
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1