Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005321
Spisová značka: 27OdK/115/2017

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Ing. Eva Mináriková, nar.
24.12.1951, bytom Nitra, Kmeťova č. 23/8, ktorého správcom je LawService Recovery, k.s., so sídlom Nitra,
Štefánikova trieda č. 9, IČO: 47 817 003, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého
Centrom právnej pomoci, takto
rozhodol

I/ P o u k a z u j e  správcovi: LawService Recovery, k.s., so sídlom Nitra, Štefánikova trieda č. 9, IČO: 47 817 003
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,- eur ( slovom
päťsto eur ).

II/ U p r a v u j e  učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu v tvare IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876 4399 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého
Centrom právnej pomoci, vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 486/2017.
Poučenie:


Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ
domáha ( § 243 Civilného sporového poriadku ).

Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie sťažnosti ( § 244 Civilného sporového poriadku ).

V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so
zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné ( § 245 Civilného sporového poriadku ).

Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú ( § 246 Civilného sporového poriadku ).

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2018
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1