Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005319
Spisová značka: 32OdK/21/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Jozef Fraňa, nar. 01.06.1986, bytom Osada Žofia 1241/2,
941 11 Palárikovo, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra 3,  o
návrhu na vyhlásenie konkurzu,  takto
rozhodol
I. Vyhlasuje  konkurz na majetok dlžníka Jozef Fraňa, nar. 01.06.1986,
bytom Osada Žofia 1241/2, 941 11 Palárikovo.

II. Ustanovuje správcu JUDr.Jozef Majorán, sídlo kancelárie Ulica Ľudovíta
Štúra 3, 934 01 Levice, značka S423.

III. V y z  ý v a  všetkých veriteľov dlžníka Jozef Fraňa, nar. 01.06.1986,
bytom Osada Žofia 1241/2, 941 11 Palárikovo,  aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 29 ods.1,2 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii,  v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie.  Veritelia môžu doručiť správcovi
prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky
č.25/2017 Z.z., keďže na prihlášky  podané  v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v
tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.

IV. Dlžníka Jozef Fraňa, nar. 01.06.1986, bytom Osada Žofia 1241/2, 941 11
Palárikovo, zbavuje dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a zákona o konkurze a reštrukturalizácii)
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.

V. Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom
konaní známych  veriteľov  dlžníka Jozef Fraňa, nar. 01.06.1986, bytom Osada Žofia 1241/2, 941 11 Palárikovo, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike.


VI. Ukladá správcovi  do 60 dní  od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v
lehote 15 dní od uplynutia ďalších  šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu
konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

            Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.

Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.

Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.

Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.

Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.

Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,

b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,

c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,

d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,

e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,

f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,

g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,

h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,

i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,

j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,

k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,

l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.

Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.

Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.

Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.

Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.

Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia  uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2018
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1