Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005313
Spisová značka: 31OdK/231/2017

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Martin Morávek, nar. 14.4.1963,
bytom Sv. Martina 59/20, 951 04 Malý Lapáš, ktorého správcom je : JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom L. Kassáka
8, 940 01 Nové Zámky, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej
pomoci, takto
rozhodol

I/ P o u k a z u j e  správcovi: JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).

II/ U p r a v u j e  učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave OTP banka Slovensko, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK23 5200 0000 0000 1711
6456, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur
(slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu
Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 592/2017.
 
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku).
 Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244
Civilného sporového poriadku).
 V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2018
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1