Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005312
Spisová značka: 31NcKR/12/2013

Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka : Ottó Mészáros, nar. 27.5.1963, bytom 943 61 Salka
259, podnikajúceho pod obchodným menom Ottó Mészáros, s miestom podnikania 943 61 Salka 259, IČO: 41 091
345, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2016, ktorého správcom je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., adresa kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava o oddlžení,  takto
rozhodol

I. Súd  o d d l ž u j e  dlžníka Ottó Mészáros, nar. 27.5.1963, bytom 943 61 Salka 259.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia  uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2018
Mgr. Marek Janigloš, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1