Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005310
Spisová značka: 26K/47/2015O Z N A MOkresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: JUMP - TANDEM s.r.o., so sídlom Haviarska 12, 040 01 Košice, IČO: 43
785 565 uznesením zo dňa 07.11.2017, sp. zn. 26K/47/2015-267 zrušil konkurz na majetok dlžníka pre nespĺňanie
predpokladov na konkurz.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2017.

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2018
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1