Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005309
Spisová značka: 26K/1/2018

            Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Agrofrukt, spol. s r.o., so sídlom: Radlinského 17, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO: 36 196 401 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

V y z ý v a   dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky
návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 02.01.2018:

- Zoznam majetku nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. §
4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
- Zoznam záväzkov nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust.
§ 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
- Doložiť Zmluvný prehľad v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
- Doložiť Zoznam spriaznených osôb v zmysle ust. § 12 ods. 4 zákona č.
7/2005 Z.z.
- Doložiť poznámky k mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke zostaven
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR)

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2018
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1