Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005307
Spisová značka: 30OdK/93/2017

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Menceľ, narodený: 07.05.1977,
bytom: Družstevná 306, 044 15 Nižná Myšľa, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu takto
rozhodol

P o u k a z u j e   správcovi podstaty: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh, zn.
správcu: S833; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.


U k l a d á   učtárni Okresného súdu Košice I  poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume
500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-572/2017 správcovi podstaty JUDr. Juraj
Špirko, so sídlom kancelárie: Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh, zn. správcu: S833  na účet č. číslo SK31 1100 0000
0026 2172 1766, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.1.2018
JUDr. Pavel Varga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1