Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005306
Spisová značka: 26K/6/2017

O Z N A MOkresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Alexandra Demeterová, nar. 15.02.1974, bytom Trieda
SNP 1675/34, 040 11 Košice uznesením zo dňa 26.06.2017, sp. zn. 26K/6/2017-188 zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi pre nedostatok majetku dlžníka.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.07.2017.


Okresný súd Košice I dňa 16.1.2018
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1