Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005305
Spisová značka: 30OdK/66/2017

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Magdaléna Elexová, narodený: 15.07.1960,
bytom: Kúpeľná 311, 049 24 Vlachovo, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu takto
rozhodol

P o u k a z u j e   správcovi podstaty:  JUDr. Michal Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 4, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1566; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.


U k l a d á   učtárni Okresného súdu Košice I  poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume
500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-423/2017 správcovi podstaty  JUDr. Michal
Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1566 na účet č. číslo SK64 1100 0000 0029
3224 7563, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.1.2018
JUDr. Pavel Varga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1