Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005302
Spisová značka: 31K/38/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ivan Seman, narodený: 09.07.1957, bytom: Slovinky 123, 053 40
Slovinky, uznesením zo dňa 23.10.2017, č.k. 31K/38/2016-181 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 namiesto
pôvodného veriteľa: PRO CIVITAS s. r. o., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45 869 464, v časti
postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 3/1 až 3/4.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2017.
Okresný súd Košice I dňa 18.1.2018
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1