Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005300
Spisová značka: 4K/2/2014
Okresný súd Bratislava I  v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Horová, rod. Horváthová,
nar. 09.05.1962, bytom Rovniakova 6, 851 02 Bratislava - Petržalka, správcom ktorého je Mgr. Miloš Ágg, so sídlom
kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, značka správcu S1233, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol

Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mária Horová, rod.
Horváthová, nar. 09.05.1962, bytom Rovniakova 6, 851 02 Bratislava - Petržalka, zrušuje po splnení konečného rozvr
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota
na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj
iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V
odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom
počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý
ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví
kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.1.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1