Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005299
Spisová značka: 2K/5/2011

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Bratislava Shipping  Crewing  s.r.o.,  so sídlom Sládkovičova 7,
811 06 Bratislava,  IČO: 43 825 184 uznesením č.k. 2K/5/2011-275 zo dňa 01.12.2017, zrušil pre nedostatok majetku
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Bratislava Shipping  Crewing  s.r.o.,  so sídlom Sládkovičova 7,  811 06
Bratislava,  IČO: 43 825 184. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2018.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2018
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1