Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005298
Spisová značka: 2K/5/2011

Okresný súd Bratislava I  v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Bratislava  Shipping  Crewing  s.r.o.,  so sídlom Sládkovičova 7,  811 06 Bratislava,  IČO: 43 825
184, správcom ktorého je JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka sprá
rozhodol

Súd odvoláva: JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej
20, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 400 z funkcie správcu úpadcu Bratislava Shipping  Crewing  s.r.o.,  so
sídlom Sládkovičova 7,  811 06 Bratislava,  IČO: 43 825 184.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1