Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005297
Spisová značka: 3K/47/2015

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Jaroslav Horvát, nar. 13.07.1975, Záhorie 62, 901 01 Malacky,
uznesením zo dňa 15.12.2017, č.k. 3K/47/2015-187, po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušil konkurz vyhlásený
na majetok úpadcu: Jaroslav Horvát, nar. 13.07.1975, Záhorie 62, 901 01 Malacky. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 09.01.2018.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2018
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1