Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005296
Spisová značka: 3K/14/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Vladimír Válek, nar.
18.02.1961, Orechová 445/57, 900 23 Viničné, správcom ktorého je Mgr. Marek Letkovský, Legionárska 1/C, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S1378, rozhodol uznesením č. k. 3K/14/2016-98 zo dňa 11.12.2017 o povolení vstupu
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2018.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.1.2018
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1