Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Panónska cesta  21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1383
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 8K/55/2016
Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

A.

Označenie dražobníka:

Dražobná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Zelinárska 6, 821 08  Bratislava

IČO:

35 849 703

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, Vl. č.: 3070/B.

 

Označenie navrhovateľa:

JUDr. Ján Polomský

Adresa:

Miletičova 21, 821 08  Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov MS SR pod č. S 1383

Obchodné meno úpadcu:

AT PRIMA, s. r. o.

Miesto podnikania úpadcu:

Panónska cesta 21, 851 04  Bratislava

IČO:

47 400 854

B.

Miesto konania dražby:

Penzión ARTin, Svätourbanská ul. 37, 949 01 Nitra, miestnosť "Salónik"

Dátum konania dražby:

26.02.2018

Čas konania dražby:

10:40 hod.

Dražba:

Prvé kolo dražby

C.

Predmet dražby:

 

Predmetnom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 7261,  Okresným úradom Nitra, Katastrálnym odborom, okres: Nitra, obec: Nitra, k. ú. MLYNÁRCE, a to:

Pozemky – parcely registra “C“:

  • parcelné číslo: 636/1, výmera 2950 m2, druh pozemku: Orná pôda
  • parcelné číslo: 640/2, výmera 1735 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 644/4, výmera 1001 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

  • súpisné číslo: 592, na parcele č. 644/4, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: výr. hala

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: sklad tovaru č. 1, sklad tovaru č. 2 + 3, plot odd. pozemok v čele pozemku a v časti z bočnej strany, plot odd. pozemok z bočnej strany ulice, plot odd. pozemok v zadnej časti pozemku časť 1, plot odd. pozemok v zadnej časti pozemku časť 2 a pozdĺ. pozemku z vnútornej strany, plot múr vedľa prevádzky v čele, vonkajšie kovové schodisko, vonkajšie schody s uložením na teréne, spevnené plochy asfaltobetónové, cestné obrubníky, prípojka vody, prípojka plynu, prípojka kanalizácie, prípojka elektriny do stavby, vodomerná šachta , oporný múr betónový v zadnom čele pozemku, oporný pred zadným čelom stavby, spevnené plochy od prev. stavby po oporné múry, spevnené plochy v časti dvora, spevnené plochy na terase v čele, spevnené plochy pod dlažbou na terase, spevnené plochy v prieluke medzi drobnými stavbami a pod.           

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

D.

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby.

Predajňa a sklad náhradných dielov s.č.592 na pac.č.644/4:

 

Stavba (výrobnej haly so s.č.592) v skutočnosti však Predajňa so skladom náhradných dielov slúžiaca k podnikateľským účelom v súčasnosti bez prevádzkovania  ako i bez prenájmu. Stavba je postavená na parc.KN č.644/4 so stavebnotechnickým popisom nižšie uvedeným.

 

Stavebnotechnický popis:

Stavba je konštrukčne zhotovená zo železobetónového skeletu s výplňovým murivom. Základové konštrukcie sú pätky a pásy. Zvislé konštrukcie sú z pórobetónových tvárnic,  u stropnej konštrukcie zhotovenej z valcovaných profilov a z VSŽ plechu so zabetónovaním, ako i ľahkej konštrukcie s doskami OSB v časti uskladnenia drobných súčiastok do regálov – jedná sa o policový poschodový sklad pevne a funkčne spojený s hlavnou stavbou patriaca jednoznačne do vnútorného vybavenia stavby a tak u tejto položky, u 2 N.P je urobené zateplenie do ľahkej stropnej konštrukcie medzi väzníkmi s podhľadovými konštrukciami. Vyššie špecifikovaný policový poschodový sklad je súčasťou stavby v zmysle § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka.  Krovná konštrukcia je zhotovená z priehradových oblúkových väzníkov ľahkej konštrukcie ako i s plochou strechou v čele stavby. Zastrešenie je urobené prevažujúce s trapézovým plechom a v časti plochej  strechy sú pravdepodobne živičné pásy. Klampiarske konštrukcií sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké ako i vonkajšie taktiež i s omietkami  na báze umelých hmôt v čele stavby. Schody sú železobetónové s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Dvere sú plné hladké i s  presklením. Vráta sú 2 ks s motorovým pohonom ako i 1 ks kovové s plechovou výplňou. Okná sú osadené plástové.  Povrchy podláh sú veľkoplošné dlažby, epoxidové podlahy, avšak i cementové potery, v sklade u poschodia v pravom trakte iba OSB dosky. Vykurovanie je ústredné do zdrojom v kotolni v časti prízemia s dvomi kotlami ÚK na plynné palivo a s vykurovacími telesami plechovými. Elektroinštalačné rozvody sú i na 380 V. Ďalšie konštrukcie - keramických obkladov, ktoré sú v sociálnych častiach nad 2,0 m,  vykurovanie, vodovod z plástových rozvodov na teplú i studenú vodu, položka kanalizácie, plynovodu, ohrevu teplej vody, vybavenia kuchýň, hygienické zariadenie a WC, zabezpečovacie zariadenie ,  klimatizácie s tromi klimatizačnými jednotkami.

 

Dispozične riešenie prízemia je nasledovné.

1.N.P 

Dispozične stavba pozostáva z krytej vstupnej časti, predajne, kancelárie skladníka, skladového priestoru v ľavom trakte, 4-och schodíšť do poschodia - z toho dve sú ľahkej kovovej konštrukcie so stupňami bez podstupníc, sociálnej časti pre sklad, kompresorovne kotolne, jednej kancelárie ako i sociálnej časti samostatných WC a to pre mužov a ženy, taktiež sociálnej časti pre zamestnancov v zadnej časti pri kotolni.

 

Vnútorné vybavenie:

WC muži

predsieň - 1 ks umývadlo s pákovou batériou a s prietokovým malým elektr. ohrievačom, samostatné WC kombi 1 ks , obklady stien sú v oboch častiach do výšky 2,0 m, výtokové batérie sú pákové nerezové.

kancelária - 109

chýba umývadlo s výtokovou batériou

exportná dielňa

osadený 30 L elektrický ohrievač

sociálna časť v zadnej časti pri kotolni

2 ks samostatných kombi WC, samostatná sprcha s pákovou batériou, 2 ks pisoáre, 2 ks umývadlá s pákovými batériami všade sú obklady stien do 2,0 m.

kotolňa

osadené 2 ks plynových kotlov ÚK a plynový ohrievač TÚV Quadrika

2.N.P 

Dispozične stavba pozostáva zo skladu s predelením kancelárie 210, a 2-och kancelári 210 a 209, šatne muži so sociálnou časťou, ako i šatne ženy so sociálnou časťou, príručnej kuchynky, kancelárie vedúceho ako i zasadacej miestnosti, sociálnej časti pre zamestnancov ako i skladovej časti nad 1/2 icu ZP v ľavom trakte a celej skladovej plochy v pravom trakte

 

Vnútorné vybavenie:

kancelária 209

osadené umývadlo s výtokovou obyčajnou batériou na studenú vodu, osadená klimatizačná jednotka,

sociálna časť muži- THP

2 ks pisoáre, 2 ks umývadiel s pákovými výtokovými batériami, samostatná sprcha s pákovou výtokovou batériou a 1 ks WC kombi, osadený 1 ks elektrický ležatý ohrievač.

sociálna časť ženy- THP 

2 ks umývadiel s pákovými výtokovými batériami, samostatná sprcha s pákovou výtokovou batériou, 2 ks WC kombi, ako i výlevka s výtokom studenej vody, osadený el.ležatý ohrievač.

kuchynka

osadený umývací drez je nerezový s výtokovou pákovou batériou, kuchynská linka s dĺžkou do 1,80 m

kancelária vedúceho

osadená klimatizačná jednotka

zasadačka

osadená klimatizačná jednotka

sociálna časť - skladníci 

2 ks splachovacie WC kombi, samostatná sprcha s pákovou batériou, osadená výlevka s pákovou nerezovou batériou, 2 ks umývadlá s pákovými batériami, obklady stien sú do výšky 2,0 m.

Údržba predmetnej stavby je primeraná veku a kvalite vyhotovenia stavby.

 

PRÍSLUŠENSTVO

 

Sklad tovaru č.1 na parc.č. 640/2      

Stavba tovaru č.1 je postavená na parc.č.640/2 so stavebnotechnickým popisom v časti prízemia uvedenom.  Dispozične stavba pozostáva z jedného krytého priestoru. Stavba je bez deštrukčných zmien v nosných konštrukciách stavby. Údržba stavby je primeraná veku a kvalite vyhotovenia.

1. Nadzemné podlažie

Základy sú iba betónové pätky. Zvislé konštrukcie - kovová nosná konštrukcia s plechovým opláštením. Krovná konštrukcia stavby je pultová. Krytina strechy na krove je plech pozinkovaný. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Dvere kovové. Podlahy sú hrubé betónové.

Sklad tovaru č.2 + 3 na parc.č. 640/2

Stavba tovaru č.2 a 3 sú postavené na parc.č. 640/2 so stavebnotechnickým popisom v časti prízemia uvedenom.   Dispozične stavby pozostávajú  z otvorených krytých priestorov. Stavby sú bez deštrukčných zmien v nosných konštrukciách stavby. Údržba stavieb je primeraná veku a kvalite vyhotovenia.

1. Nadzemné podlažie

Základy iba betónové pätky. Zvislé konštrukcie - kovová nosná konštrukcia bez výplne. Krovná konštrukcia stavieb je pultová. Krytina strechy na krove je plech pozinkovaný. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy sú nátery. Podlahy sú hrubé betónové.

 

Plot odd. pozemok v čele pozemku a v časti z bočnej strany

Plot situovaný v čele pozemku ako i v časti z bočnej strany. Plot je zhotovený na betónových základových konštrukciách i s podmúrovkou a vrchnej kovovej konštrukcie s kovovou výplňou a s uchytením do kovových stĺpikov. Celková nameraná dĺžka plotu je 49,22 m a s výškou výplne 1,580 m. Do plota sú osadené plotové vrátka kovovej konštrukcie s kovovou výplňou ako i vráta posuvné s dĺžkou 9,0 m a tak uvažujem s počtom  2 ks a 1 ks s dĺžkou 5,0m. 

 

Plot odd. pozemok z bočnej strany ulice

Predmetom je plot odd. pozemok z bočnej strany od ulice. Plot je zhotovený z kovových stĺpikov v zemi uchytených s obetónovaním a z prichyteného drôteného pletiva. Celková nameraná dĺžka plotu je 52 m a s výškou výplne 1,50 m.

 

Plot odd. pozemok v zadnej časti pozemku časť 1

Predmetom je plot situovaný v zadnej časti pozemku s umiestnením na opornom múre. Plot je zhotovený z kovových stĺpikov v zemi uchytených s obetónovaním a z prichyteného drôteného pletiva. Celková nameraná dĺžka plotu je 34,5 m a s výškou výplne 1,10 m.

 

Plot odd. pozemok v zadnej časti pozemku časť 2 a pozdĺ pozemku z vnútornej strany

Predmetom je plot v pokračovaní v zadnej časti pozemku ako i z bočnej strany pozdlž pozemku. Plot je zhotovený z kovových stĺpikov v zemi uchytených s obetónovaním a z prichyteného drôteného pletiva. Celková nameraná dĺžka plotu je 62 m a s výškou výplne 1,50 m.

 

Plot múr vedľa prevádzky v čele

Predmetom je plot vedľa stavby prevádzky v čele s dĺžkou 6,31 m a s výškou 3,58 m.

 

Vonkajšie kovové schodisko

Predmetom je vonkajšie točité schodisko s osadením v čele stavby slúžiace ako požiarne. Schodisko je kovovej konštrukcie  s počtom stupňov 17 ks a s dĺžkami stupňov po 0,90 m.

 

Vonkajšie schody s uložením na teréne

Predmetom sú vonkajšie schody s uložením na teréne umožňujúc čelný vstup do budovy. Schody sú s povrchovou úpravou z keramickej dlažby s dĺžkou stupňov 22,27 m.

 

Spevnené plochy asfaltobetónové

Predmetom sú asfaltobetónové plochy v časti dvora o ploche 867,10 m2.

 

Cestné obrubníky

Predmetom sú cestné obrubníky vytvárajúce lemy okolo spevnených plôch s dĺžkou 193,5 m.

 

Prípojka vody

Predmetom je prípojka vody s odhadovanou dĺžkou 23,0 zhotovená z PVC potrubia s priemerom 25 mm s napojením na verejný rozvod s bodom napojenia 3,0 m od hranice čelného oplotenia. Uvažujem, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1998.

 

Prípojka plynu

Predmetom je prípojka plynu  s odhadovanou dĺžkou 12,0 m zhotovená s priemerom potrubia 80 mm. Uvažujem, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1998.

 

Prípojka kanalizácie

Predmetom je prípojka kanalizácie vedúca zo stavby s odhadovanou dĺžkou 24,0 m zhotovená z PVC potrubia s priemerom 200 mm a s dĺžkou 4,0 m od bodu napojenia po čelné oplotenie.

 

Prípojka elektriny do stavby

Predmetom je káblová zemná prípojka elektriny s odhadovanou dĺžkou 11 m s napojením zo stĺpa umiestneného tesne pri bočnom oplotení z bočnej strany s meraním v oplotení.

 

Vodomerná šachta 

Predmetom je betónová šachta s umiestnením v časti dvora pri čelnom oplotení s vypočítanou kubatúrou 2,1 m3.o.p. Uvažujem, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1998.

 

Oporný múr betónový v zadnom čele pozemku

Predmetom je osadený betónový oporný múr v zadnom čele pozemku na ktorom je postavený plot s ktorým však uvažujem samostatne. Oporný múr je s kubatúrou 6,0 m3.o.p. Uvažujem, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1998.

 

Oporný pred zadným čelom stavby

Predmetom sú betónové oporné múry s umiestnením u zadného čela stavby s kubatúrou 10,31 m3.o.p. Uvažujem, že vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1998.

 

Spevnené plochy od prev. stavby po oporné múry

Predmetom sú spevnené plochy betónové s umiestnením u zadnej časti stavby po oporné múry o ploche 205,93 m3.

 

Spevnené plochy v časti dvora

Predmetom sú spevnené plochy betónové s umiestnením v časti dvora s hrúbkou 150 mm.

 

Spevnené plochy na terase v čele

Predmetom sú spevnené plochy z keramickej dlažby s umiestnením na terase v čele stavby  o ploche 18,88 m2.

 

Spevnené ploch pod dlažbou na terase

Predmetom sú spevnené plochy betónové s umiestnením pod dlažbou na terase o ploche 18,88 s hrúbkou 250 mm.

 

Spevnené plochy v prieluke medzi drobnými stavbami

Predmetom ocenenia sú spevnené plochy betónové s umiestnením v prieluke medzi drobnými stavbami o ploche 69,85 m2. Predpokladaná životnosť je 30 rokov.

 

POZEMKY

 

- parcelné číslo: 636/1, výmera 2950 m2, druh pozemku: Orná pôda

  1. sa nachádza v rovinatom teréne v okrajovej časti obce v priemyselnej zóne s ľahkou výrobou s vyhovujúcou dostupnosťou do centra obce. V predmetnej lokalite je vybudovaný okrem elektriny, telefónu i vodovod, ako i plynovod a kanalizačný rozvod. Pozemok je s kultúrou ostatná plocha s využitím ako stavebný pozemok so samostatným prístupom.    

 

- parcelné číslo: 640/2, výmera 1735 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

- parcelné číslo: 644/4, výmera 1001 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

  1. sa nachádzajú v rovinatom teréne v okrajovej časti obce v priemyselnej zóne s ľahkou výrobou s vyhovujúcou dostupnosťou do centra obce. V predmetnej lokalite je vybudovaný okrem elektriny, telefónu i vodovod, ako i  plynovod a kanalizačný rozvod. sú s kultúrou a s využitím ako zastavané plochy  a dvor. Na parc.č.644 je postavená stavba výrobnej haly.

E.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby.

List vlastníctva č. 7261:

 

Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:

 

Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa V 3742/14 zo dňa 30.6.2014 na nehn.registra C KN pozemky parc.č.636/1, 640/2, 644/4 a stavbu výr.hala s.č.592 na parc.č.644/4 - 242/14

 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.103811968/2016 (Daňový úrad Nitra) na nehnuteľnosti registra 'C' parc.č.636/1, 640/2, 644/4 spolu s výr.halou s.č.592, podľa P 1063/16 - 519/16, Z 8524/16 - 643/16

 

Exekučný príkaz EX 3648/2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. registra 'C' parc.č.636/1, 640/2, 644/4 spolu s výr.halou s.č.592 (EÚ Bratislava - JUDr. Ladislav Jakubec) v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava (IČO: 35 937 874) podľa Z 5/17, Z 6/17 - 2/17

 

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.396822-1/16/OS-PaVP/ZP/CH (Mesto Nitra) na nehnuteľnosti registra 'C' parc.č.636/1, 640/2, 644/4 spolu s výr.halou s.č.592, podľa Z 48/17-90/2017.

F.

Spôsob stanovenia ceny predmet dražby.

Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 214/2017 a Vyjadrenia sa ku znaleckému posudku č. 214/217 zo dňa 19.12.2017 č. 1/2018, ktoré vypracoval znalec: Ing. Ľubomír Rajnoha, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie:  Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 912898.

 

Dátum vypracovania znaleckého posudku: 19.12.2017.

Dátum vypracovania vyjadrenia ku znaleckému posudku: 10.01.2018.

Hodnota predmetu:

610.000,00 € (slovom: šesťstodesaťtisíc eur)

G.

Najnižšie podanie:

610.000,00 € (slovom: šesťstodesaťtisíc eur)

Minimálne prihodenie:

3 000,00 € (slovom: tritisíc eur)

H.

Dražobná zábezpeka:

49 000,00 € (slovom: štyridsaťdeväťtisíc eur)

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky.

1.            Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený v vedený vo VÚB, a.s. s variabilným symbolom 162018.

2.            V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.

3.            Banková záruka.

4.            Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky.

  1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,
  2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
  3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
  4. Originál  alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky.

Do otvorenia dražby.

 

Vrátenie dražobnej zábezpeky.

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.

CH.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením.

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený v vedený vo VÚB, a.s. s variabilným symbolom 162018 to do 15 dní odo dňa skončenia dražby, v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,00 EUR, v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.

I.

Obhliadka predmetu dražby:

1. termín: 08.02.2018 o 10:00 hod.

2. termín: 22.02.2018 o 10:00 hod.

Organizačné opatrenia.

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0124, Po-Pi 8:00 hod. - 16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

J.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby.

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky odovzdania predmetu dražby.

1.            Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby   odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

2.            Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

3.            Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

4.            Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

K.

Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

1.            V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2.            Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť katastrálnemu odboru Okresného úradu začatie súdneho konania.

3.            Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. písmena K tohto oznámenia o dražbe.

4.            Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

5.            Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

L.

Meno a priezvisko notára:

JUDr. Marta Pavlovičová

Sídlo:

Šafárikovo námestie 4, 811 02  Bratislava

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1