Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Kavuláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Brehom 1258/1, 013 06 Terchová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1994
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu: Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/91/2017/S1341
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu: 8OdK/91/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01  Martin, správca dlžníka: Veronika Kavuláková, nar. 27.10.1994, bytom Pod Brehom 1258/1, 013 06  Terchová, (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto ukončuje konkurz na Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

 

V Martine dňa 12.01.2018

Ing. Tomáš Fiolek

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1