Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malinovského ulica 1226 / 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu: Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/128/2017 S1531
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/128/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, ako správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Herák, nar. 15.09.1968, bytom Malinovského 1226/8, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, ktoré je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 40OdK/128/2017, týmto oznamuje nasledovné:

Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 228/2017 zo dňa 30.11.2017. Bol tvorený súpisovou zložkou majetku: Hnuteľná vec, osobný automobil, Volkswagen Golf, rok výroby 1998, EČ: NM764BR, VIN: WVWZZZ1JZXD208801, AB hatchback, modrá farba, stav opotrebovanosti: 90%, bez technickej a emisnej kontroly, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 500,- EUR. Osobný automobil správca speňažil v 1. kole ponukového konania za odplatu vo výške 83,- EUR, ako to vyplýva z oznámenia správcu, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 244/2017 zo dňa 22.12.2017.

Náklady konkurzu v súlade s ustanovením § 167t, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), sú aktuálne tvorené nasledovnými položkami:

veriteľ

doklad

právny dôvod

dátum
vzniku

celá/priradená suma

Mgr. Xénia Hofierková, správca

podací lístok z 4.10.2017

zaslanie upovedomenia o K fyzická osoba JUDr. Ladislav Ďorďovič

4.10.2017

1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca

podací lístok z 4.10.2017

zaslanie upovedomenia o K fyzická osoba JUDr.Soňa Majkútová

4.10.2017

1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca

podací lístok z 4.10.2017

zaslanie upovedomenia o K fyzická osoba JUDr. Ivan Šteiner

4.10.2017

1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca

podací lístok z 23.10.2017

zaslanie dokumentácie dlžníkovi

23.10.2017

1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca

podací lístok z 21.12.2017

zaslanie dokumentácie kupujúcemu Pavol Brisuda k predanému automobilu 

21.12.2017

1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca

podací lístok z 21.12.2017

zaslanie žiadosti o súčinnosť dlžníkovi 

21.12.2017

1,55 €

Mesto Trenčín

PPD č. 2/7244/2017

overenie pravosti podpisu na plnej moci - prepis motorového vozidla ODI

21.12.2017

1,50 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca

potvrdenie VÚB, a.s. o zadaní prevodu

paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.

_

0,00 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca

potvrdenie VÚB, a.s. o zadaní prevodu

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky MS SR č.  665/2005 Z. z. - 30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona, počítané od 4.10.2017 do 4.1.2018

_

90,00 €

CELKOM

 

 

 

100,80 €

Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, čestného vyhlásenia dlžníka podaného ústne do zápisnice správcu na osobnom stretnutí so správcom, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i Zákona, dlžník nie je vlastníkom žiadneho ďalšieho majetku.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ustanovenie § 167t ods. 1 Zákona), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Štefan Herák, nar. 15.09.1968, bytom Malinovského 1226/8, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Štefan Herák, nar. 15.09.1968, bytom Malinovského 1226/8, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, , v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.

V Trenčíne, dňa 22.1.2018

Mgr. Xénia Hofierková, správca

dlžníka Štefan Herák

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1