Obchodný vestník 18/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.01.2018
K005431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Oslanyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lukovská 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/105/2017 S1676
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/105/2017
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Silvia Oslanyiová, nar. 11.04.1976, bytom: Lukovská 2, 949 01 Nitra (ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodov vyplývajúcich z § 167v ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zistených po vyhlásení konkurzu, teda ad A) že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady konkurzu a ad B) že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. V zmysle § 167v ods. 1 a 2 posledná veta ZKR účinky zrušenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 22.01.2018

JUDr. Marián Dobiš, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1