Obchodný vestník 204/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.10.2016
K024237
Spisová značka: 8R/1/2016

Okresný súd  Bratislava I  v právnej  veci navrhovateľa - dlžníka: Retail Value Stores,  a. s., so sídlom Panónska
cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Retail Value Stores,
a. s., so sídlom Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770
rozhodol

I. Nahradzuje sa súhlas skupiny č.1 pre veriteľa popretých
nezabezpečených pohľadávok s prijatím reštrukturalizačného plánu dlžníka Retail Value Stores,  a. s., so sídlom
Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256  770 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa
16.09.2016.

II. Potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: Retail Value Stores,  a. s., so
sídlom Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza
dňa 16.09.2016, ktorý je prílohou tohto uznesenia.

III. Končí sa reštrukturalizáciu dlžníka: Retail Value Stores,  a. s., so sídlom
Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1  ZKR). Prílohu tohto uznesenia tvorí
reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1