Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Sabadošová - SAFED "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: M. Jankolu  5321/7, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 951 832
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2011 S580
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 3K/27/2011
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE súpisu všeobecnej podstaty

Druh: Stavba

Popis stavby: Rodinný dom

Súpisné číslo: 317

Číslo listu vlastníctva: 1080

Katastrálne územie: Brodno

Súpisová hodnota majetku:  3 000,- Eur

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/112

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: vrátenie daru treťou osobou

Žilina 30.10.2014

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1