Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014
K021126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Molčan, nar. 23.03.1964, Peter Molčan -
SLUŽBYT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kpt. Nálepku  11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 366 371
Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu: Slovenská ulica 13, 080 01  Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2014 S 1240
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu: 2R/2/2014
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov: Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi Peter Molčan, nar. 23.03.1964 podnikajúci pod obchodným menom Peter Molčan – SLUŽBYT, s miestom podnikania Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 14 366 371, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu v obvode Okresného súdu Prešov na adrese Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 051/452 52 44 prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1