Obchodný vestník 209/2014 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 31.10.2014
R160201
Spisová značka: 9CbR/46/2011
Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Trnava v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: LIZARD s.r.o., so sídlom 931 01
Šamorín, Hlavná 817/68, IČO: 31378 421, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie
môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 357/2013 Z. z. v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.10.2014
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1