Obchodný vestník 209/2014 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 31.10.2014
R160198
Spisová značka: 40CbR/57/2014
Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej ISE personálna agentúra s.r.o. so sídlom
Bratislavská 4051/40, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 44 634 641, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia
oznámenia podľa   § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z.
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 27.10.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1