Obchodný vestník 209/2014 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 31.10.2014
R160197
Spisová značka: 40CbR/76/2014
Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej para - line, spol. s r. o. so sídlom Nám.
SNP 507, 958 53 Skačany, IČO 31 394 647, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti
bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 27.10.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1