Obchodný vestník 209/2014 Oznámenia o začatí konania o zrušení
spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Deň vydania: 31.10.2014
R160194
Spisová značka: 28CbR/35/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti: BALKAN PARADISO, s.r.o.,
so sídlom Fraňa Kráľa 2544/12, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 44 470 941, súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68
ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa
ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom
vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od
zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona
č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 24.10.2014
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1